Årsstämma MIDAQ AB (Publ) den 11 maj 2023

Årsstämma MIDAQ AB (Publ) den 11 maj 2023

Kallelse och dagordning till årsstämma i MIDAQ AB (Publ), org nummer 559119-2363

Kallelse

Tid: 11 maj 2023 kl 13.30 – 15.00
Plats: Östra Storgatan 20, Jönköping

Anmälan om deltagande senast den 2023-04-26 via: info@midaq.se


Dagordning Årsstämma 2023 Midaq AB (Publ)

 1. Stämman öppnas  13.30

 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
  Valberedningens förslag:
  Ordförande Gunilla Rittgård
  Sekreterare Michaela Andersson

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare i händelse av votering

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Godkännande av dagordning

 7. Information från styrelse och vd

 8. Föredragning av 2022 års årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget samt koncernen

  Beslutspunkter i anledning härav:
 1. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen
 2. Beslut om dispositioner beträffande moderbolagets resultat enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för beslutad utdelning
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd

  Årsredovisning går rekvireras hos MIDAQ AB på info@midaq.se
 1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
  Valberedningens förslag:
  Styrelsearvoden:
  Arvode utgår för styrelseordförande med 2 prisbasbelopp per år. 
  För styrelseledamöter som också är aktieägare utgår inget arvode.

  Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

 2. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
  Valberedningens förslag:
  att antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken

 3. Val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande
  Nuvarande styrelseordförande Gunilla Rittgård samt styrelseledamot Claes Winterfeldt har meddelat att de inte är tillgänglig för omval.

  Valberedningens förslag till styrelse:
 1. Styrelseordförande: Lars-Åke Bylander nyval
 2. Styrelseledamöter:
  Hans-Göran Frick - omval
  Michaela Andersson - omval
  Stefan Engdahl - nyval
  Håkan Sundberg  - nyval
  Kent Tjäderborn  - nyval
  Hans Fredén - nyval                                                                                         
 1. Val av revisor
  Valberedningens förslag till revisor:
  Baker Tilly Guide AB med Stefan Freij som huvudrevisor
 1. Övriga frågor
 1. Årsstämmans avslutande 15.00
Åk till toppen