Uppförandekod

Det tar tid att bygga framgångsrika företag. Den framgången skapar MIDAQ genom aktivt ägande, långsiktigt perspektiv och hållbar utveckling. Vi arbetar såväl operativt som strategiskt med aktiviteter som främjar den långsiktiga verksamheten. Det innebär också att vi följer de lagar och regler som styr koncernens aktiviteter. Syftet med uppförandekoden är att den skall vara heltäckande men samtidigt enkel att följa. MIDAQ följer de 10 principerna som är utformade av FN:s Global Compact.

Arbetet med koncernens uppförandekod utgår ifrån visionen:

- aktivt ägande

- långsiktigt perspektiv

- hållbar utveckling

Följande ledord är centrala för att uppnå visionen:

-Affärsmässiga

-Passionerade

-Prestigelösa

MIDAQ AB har skapat ett ramverk för koncernens arbete med uppförande. Genom att vara en långsiktig, aktiv, hållbar och därmed ansvarsfull ägare har MIDAQ skapat grunden för respektive affärsområdes arbete med uppförandekoden. Moderbolaget visar färdriktningen för arbetet och ställer höga krav på respektive affärsområde. Med denna uppförandekod är målet att sätta krav på MIDAQ-koncernen och på så sätt kunna infria de förväntningar som finns från intressenter.

Anställda

MIDAQ-koncernens uppförandekod har antagits för att understryka de principer som styr koncernens förhållande till medarbetare, affärspartners och andra intressenter. Uppförandekoden gäller för samtliga styrelsemedlemmar och anställda inom MIDAQ-koncernen. Affärsområdena kan dock ha uppförandekoder, utöver koncernens kod, vilka är anpassade till den egna verksamheten. MIDAQ-koncernens uppförandekod skall ses som ett ramverk och ett minimum för respektive bolag i koncernen.

Ledande befattningshavare skall framstå som förebilder. ”Tone at the top” är viktigt och vägledande. Ledande befattningshavare skall stödja MIDAQ-koncernens vision och ledord samt uppförande-koden.

MIDAQ uppmanar alla sina affärspartners att tillämpa dessa principer. Vid utvärdering av affärspartners tillämpas detta dokument.

Mänskliga rättigheter

MIDAQ-koncernen stöder och respekterar internationella mänskliga rättigheter och arbetar för att brott mot mänskliga rättigheter inte förekommer.

Affärsprinciper

I alla länder där MIDAQ bedriver verksamhet ska lagar och regler i respektive land tillämpas. I de fall lagstiftningen inte ger vägledning tillämpas egna normer, vilka bygger på koncernens kärnvärden och kultur. MIDAQ-koncernen ska inte erbjuda affärspartners eller myndigheter belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag. MIDAQ-koncernens medarbetare får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättningar från en tredje part som kan påverka objektiviteten i affärsbeslutet.

Redovisning och rapportering

MIDAQ-koncernen ska alltid redovisa enligt vedertagna redovisningsprinciper och redovisningen måste visa transaktionerna på ett korrekt och icke-missvisande sätt. MIDAQ-koncernens redovisning ska vara sanningsenlig och följa gällande regelverk i respektive land.

Likabehandling

MIDAQ-koncernen rekryterar och behandlar medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackförenings- eller annan föreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. MIDAQ-koncernen uppmuntrar mångfald på alla nivåer i koncernen.

Miljö

MIDAQ-koncernens produkter, tjänster och processer har som målsättning att utformas på ett sätt som effektivt utnyttjar energi och råvaror samt minimerar avfall och restprodukter över produktens livslängd. MIDAQ-koncernen har en övergripande miljöpolicy men respektive affärsområde utformar en egen miljöpolicy som, utöver ramverket, också är anpassad till den egna verksamheten. MIDAQ-koncernen ska undvika material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker i de fall alternativ är tillgängliga.

Arbetskraft

Arbete som utförs av barn eller genom tvång eller hot om våld accepteras inte av MIDAQ-koncernen. Lägsta ålder för anställning är den ålder man uppnått då den obligatoriska skolgången avslutats. MIDAQ-koncernen ska respektera organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal.

Chefer och medarbetares ansvar

MIDAQ-koncernens chefer ansvarar för att informera och presentera innehållet i detta dokument till sin organisation. Cheferna ska också uppmuntra medarbetare att rapportera beteenden som inte är förenliga med dessa principer. Uttryckligt eller underförstått godkännande av tvivelaktiga handlingar tolereras inte.

Visselblåsning

MIDAQ-koncernen förespråkar ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå där alla medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella oegentligheter som behöver korrigeras.

Brott mot denna uppförandekod eller andra oegentligheter ska rapporteras konfidentiellt till närmaste chef eller affärsområdesledning. Om man vill slå larm anonymt görs det genom MIDAQ-koncernens visselblåsarsystem genom direkt kontakt med MIDAQ AB:s styrelseordförande Gunilla Rittgård via telefon 072-209 2010 eller via mail, rittgard@icloud.com.

Denna uppförandekod ska tillämpas fortlöpande och bristande efterlevnad kan leda till disciplinära åtgärder.

Löpande uppdatering

Detta dokument har antagits av styrelsen i MIDAQ AB och kommer löpande uppdateras med nya krav, riktlinjer eller regler och ny lagstiftning.

2021-11-09

Styrelsen i MIDAQ AB

 

 

Åk till toppen