Kommuniké från Bolagsstämma 2024-06-24 i MIDAQ AB (publ)

Kommuniké från Bolagsstämma 2024-06-24 i MIDAQ AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i MIDAQ AB (publ) (”Bolaget”) idag den 24 juni 2024 beslutades följande i enlighet med förslag från styrelsen.

Nyemission genom kvittning av skulder
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt om nyemission totalt 3 002 913 nya aktier, fördelat på 300 291 A-aktier och 2 702 622 B-aktier. Teckningskursen är satt till 20,06 kronor och 1,05 kronor per aktie kommer att tillföras aktiekapital och överskjutande belopp kommer att tillföras det egna kapitalet i form av överkursfond. Emissionen blev omgående fulltecknad. Teckningstiden pågår fram till den 9 juli.

Ökningen av det egna kapitalet kommer att uppgå till 60 267 410 kronor genom kvittning mot skulder till ägarna. Efter genomförd ökning av aktiekapital från nyemissionen (genom kvittning) kommer antalet aktier att vara 18 002 913 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 18 903 058 kronor. Syftet med emissionen är att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

Angående kallelse till dagens bolagsstämma
Då samtliga aktieägare i Bolaget närvarade och deltog på stämman beslutades med samtliga aktieägares samtycke att inte följa kallelsefristerna och skicka kallelse i ABL varvid kallelse och stämma skedde denna dag.


För ytterligare information, kontakta:

Namn:            Stefan Engdahl VD/CEO
Telefon:          +46 70 269 10 80
E-mail:           stefan.engdahl@midaq.se

Namn:            Håkan Sundberg
Telefon:         +46 70 269 10 81
E-mail:           hakan.sundberg@midaq.se

Läs mer

Ny CFO i MIDAQ

14 juni 2024

MIDAQ utser från och med den 1 juli 2024 Madelene Blom till ny CFO i MIDAQ koncernen

Läs mer
Läs mer
Åk till toppen