Hållbarhet

För MIDAQ är hållbarhet en väsentlig del i den långsiktiga målsättningen att skapa hållbara företag och värdetillväxt. Arbetet med koncernens hållbarhet utgår ifrån visionen: aktivt ägande, långsiktigt perspektiv och hållbar utveckling.

MIDAQ AB har ett övergripande ansvar för hållbarhet där moderbolaget ställer krav på sig själv såväl som på hållbarhetsarbetet i hela koncernen. Genom att betona vikten av hållbarhet i organisationen skapar MIDAQ AB grunden för respektive affärsområdes arbete med hållbarhet. Moderbolaget visar färdriktningen för arbetet och ställer höga krav på respektive affärsområde och bolag.

MIDAQ AB har skapat ett ramverk för koncernens arbete med hållbarhet som grundar sig i de internationella direktiven FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar (PRI) för att kunna agera ansvarsfullt och i enlighet med ESG (Environmental, Social och Governance). MIDAQ är som ägare ambitiös och har en förhoppning att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att vara långsiktiga och hållbara ägare är MIDAQ övertygat om att en gemensam omsorg för miljö och människor är en grundläggande förutsättning för att skapa långsiktiga värden.

För att arbeta med hållbarhet inom koncernen har MIDAQ skapat centrala ramverk i form av en uppförandekod samt miljöpolicy. Ramverken fungerar som riktlinjer för samtliga bolag i MIDAQ koncernen, alla anställda och alla bolags intressenter. Det är dotterbolagens ansvar att anpassa ramverket till dotterbolagets hållbarhetsarbete.  Det centrala ramverket ger såväl MIDAQ AB som koncernens intressenter möjlighet att årligen analysera hållbarhetsarbetet i koncernen.

2021-11-09

Styrelsen i MIDAQ AB

Åk till toppen