MIDAQ AB publicerar bolagsbeskrivning och ansöker om upptagande till handel av tidigare emitterade företagsobligationer på Nasdaq First North

MIDAQ AB (publ) (”Bolaget” eller “MIDAQ”) emitterade den 13 december 2021 seniora icke-säkerställda företagsobligationer om 200 000 000 kronor under ett ramverk om 400 000 000 kronor med slutligt förfall i december 2024 (”Obligationerna”).

Bolaget har nu ansökt om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq First North med planerad första dag för handel omkring den 8 april 2022 och har i anledning därav publicerat en bolagsbeskrivning på sin hemsida i enlighet med Nasdaq First Norths regelverk.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning eller förvärv av något av Bolagets finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på MIDAQs hemsida, www.midaq.se.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Engdahl, VD,
Telefon: +46 70 269 10 80
E-post: stefan.engdahl@midaq.se

Håkan Sundberg, CFO
Telefon: +46 70 269 10 81
E-post: hakan.sundberg@midaq.se

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Åk till toppen