MIDAQ AB (publ) inleder skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017085319

MIDAQ AB (publ) inleder skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017085319

MIDAQ AB (publ) (”Bolaget” eller ”MIDAQ”) meddelar att Bolaget inleder ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) under sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017085319 (”Obligationerna”) för att söka obligationsinnehavarnas godkännande av en förlängning av löptiden för Obligationerna och ytterligare ändringar av obligationsvillkoren samt obligationsinnehavarnas medgivande att avstå en uppsägningsgrund under Obligationerna, såsom framgår i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Bolaget har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) att, i egenskap av agent, skicka ett meddelande om det Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 22 maj 2024 Meddelandet till det Skriftliga Förfarandet finns tillgängligt på MIDAQs hemsida. Bolaget har i samband med det Skriftliga Förfarandet tagit fram en investerarpresentation som finns att tillgå på förfrågan genom att kontakta Bolaget på info@midaq.se.

Bolaget har erhållit röstningsåtaganden för förslaget från obligationsinnehavare som representerar mer än 66 2/3 av det totala utestående nominella beloppet under Obligationerna. Om förslaget i det Skriftliga Förfarandet godkänns av obligationsinnehavarna förbinder sig Bolaget att betala en samtyckesavgift motsvarande 2 procent av det nominella beloppet för varje Obligation.

Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för att vara berättigad att rösta i det Skriftliga Förfarandet infaller den 30 maj 2024, och sista tidpunkt att rösta infaller kl. 15:00 (CEST) den 12 juni 2024. Det Skriftliga Förfarandet kan komma att avslutas innan tidsfristens utgång om kvorum och en erforderlig majoritet har accepterat förslagen eller om det Skriftliga Förfarandet har dragits tillbaka av Bolaget.

Danske Bank AS, Danmark, Sverige Filial agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare i anslutning till det Skriftliga Förfarandet.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Engdahl, VD,
Telefon: +46 70 269 10 80
E-post: stefan.engdahl@midaq.se

Håkan Sundberg, CFO
Telefon: +46 70 269 10 81
E-post: hakan.sundberg@midaq.se

Denna information är sådan som MIDAQ AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024 kl. [16:35].

Läs mer
Läs mer
Åk till toppen