Kommuniké från årsstämma MIDAQ AB (publ)

Årsstämman i MIDAQ AB (publ) hölls den 16 maj 2024. Stämman genomfördes med fysisk närvaro av samtliga aktieägare.

Kommuniké från årsstämma MIDAQ AB (publ)

Vid årsstämman fattades följande beslut


Resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning skulle utgå.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelseledamöter med mera
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman valde, i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter: Hans-Göran Frick, Kent Tjäderborn, Hans Fredén, Stefan Engdahl, Michaela Andersson, Lars-Åke Bylander och Håkan Sundberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars-Åke Bylander omvaldes till styrelseordförande.

Val av revisor
Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Baker Tilly Guide AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Auktoriserade revisorn Stefan Freij kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett styrelsearvode om två prisbasbelopp till styrelseordföranden. Till övriga ledamöter utgår inget arvode.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till bolagets revisorer ska utgå enligt löpande räkning för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför 2025 års stämma ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av september månad samt av styrelsens ordförande, totalt fyra ledamöter.


För ytterligare information, kontakta:

Namn:            Stefan Engdahl VD/CEO
Telefon:          +46 70 269 10 80
E-mail:           stefan.engdahl@midaq.se

Namn:            Håkan Sundberg CFO
Telefon:         +46 70 269 10 81
E-mail:           hakan.sundberg@midaq.se

Åk till toppen