Årsstämma MIDAQ AB (Publ) den 16 maj 2024

Årsstämma MIDAQ AB (Publ) den 16 maj 2024

Kallelse och dagordning till årsstämma i MIDAQ AB (Publ), org nummer 559119-2363

Kallelse

Tid: 16 maj 2024 kl 13.30 – 15.00
Plats: Östra Storgatan 20, Jönköping

Anmälan om deltagande senast den 2024-04-26 via: info@midaq.se


Dagordning Årsstämma 2024 Midaq AB (Publ)

 1. Stämman öppnas 13.30

 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
  Valberedningens förslag:
  Ordförande Lars-Åke Bylander
  Sekreterare Michaela Andersson

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare i händelse av votering

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Godkännande av dagordning

 7. Information från styrelse och vd

 8. Föredragning av 2023 års årsredovisning och revisionsberättelse för
  moderbolaget samt koncernen
  Beslutspunkter i anledning härav:
  a. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning för
  moderbolaget och koncernen
  b. Beslut om dispositioner beträffande moderbolagets resultat
  enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för beslutad utdelning
  c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd
  Årsredovisning går rekvireras hos MIDAQ AB på info@midaq.se

 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
  Valberedningens förslag:
  Omval av Michaela Andersson, Stefan Engdahl, Håkan Sundberg, Kent Tjäderborn, Hans Fredén
  och Hans-Göran Frick till styrelseledamöter. Omval av Lars-Åke Bylander till styrelsens ordförande.
  Arvode utgår för styrelseordförande med 2 prisbasbelopp per år.
  För styrelseledamöter som också är aktieägare utgår inget arvode.
  Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

 10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
  Valberedningens förslag:
  att antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken

 11. Val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande

 12. Val av revisor
  Valberedningens förslag till revisor:
  Baker Tilly Guide AB med Stefan Freij som huvudrevisor

 13. Övriga frågor

 14. Årsstämmans avslutande 15.00
Läs mer
Läs mer
Åk till toppen