Financial Information

 

FLERÅRSÖVERSIKT
KONCERNEN
2021 2019/20 2018/19

Nettoomsättning (tkr)

1 279 261 1 036 475 696 874
EBITDA 98 117 108 861 40 781
Resultat efter finansiella poster (tkr) 57 690 70 358 19 235
Balansomslutning (tkr) 1 183 989 648 017 510 462
Soliditet (%) 17,9% 26,0% 21,8%
Antal anställda 496 433 266
Scroll to top